Ја читам, ти пишеш, а он...

ПРЕЗЕНТ – ВРЕМЕПЛОВ ЗА ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ

У књизи “Ја читам, ти пишеш, а он...” – методски приручник II, аутори књиге Ранко и Весна Вуковић, су обрадили 90 најфреквентнијих прелазних глагола, у презенту, проширујући на тај начин функцију глагола у систему вербалне комуникације, полазећи од чињенице да су сва језичка средства и сви глаголски облици грађени на садашњем тренутку, на непосредној стварности. Глаголи су у свим језицима света употребљавају у три лица (ја, ти, он) и уз одговарајући прилог одређују време, место и начин вршења радње. Поред приписивања радње, глагол означава и време и управо то овремењавање представља општу реченичку функцију.

Књигу је издао Завод за уџбенике и наставна средства, 2001, Београд. Рецензенти књиге: др. Б.Китаноски, професор ВМА у Београду и проф. др З.Кашић, професор дефектолошког факултета у Београду.

У “примитивном” језику, значење реченице је било неразумљиво изван конкретне ситуације. Уз говор је примењиван и гест и мимика. Са развојем језика и усложњавањем граматичких структура, дошло је до развоја и усложњавања формирања говорног саопштења, од мотива и основне замисли, преко семантичког записа, унутрашњег говора, дубинских и површинских синтаксичких структура до говора. Процес декодирања, односно разумевања говорног саопштења врши се обрнутим редом, за шта је први услов перципирање интонацијске структуре реченице и схватање значења речи. Процес декодирања се не завршава разумевањем спољашњег значења реченице. Он се продужава и на дешифровање унутрашњег значења, односно на схватање општег смисла и подтекста.

Главно значење презента је временска напоредност говорења и вршења радње. Све што се догађа истовремено са актом говорења јесте садашње време или презент. Да би се обележио презент, довољна је истовременост акта говорења и радње. Да би се радња у презенту исказала, она не сме бити тренутна и ништа је не сме ограничавати. Презент је прост и лични глаголски облик који се гради додавањем личних наставака: м, ш, /, мо, те, у, ју, е.

Како?

У методичком делу је обрађен 91 глагол у презенту. У свим случајевима је употребљено индикативно или право значење презента. Сваки исказ садржи три јединице: субјекат (лична заменица), предикат (глагол у презенту) и објекат. Сваки прави прелазни глагол изискује прави објекат, који мора да стоји у акузативу без предлога. У случајевима који обрађују презент непрелазних глагола, употребљен је неправи објекат, у дативу без предлога. Све личне заменице су приказане и сликом и текстуалним облачићем. Глагол у презенту је исписан, а објект приказан сликом.

Ако дете не зна да чита, ми ћемо изговарати глагол, а дете ће понављати за нама, наглашавајући одговарајући лични наставак. Предмет / лице, у функцији објекта, дете треба само да именује и стави у одговарајући падеж. Да ли је дете усвојило значење глагола, значење личне заменице и одговарајући лични наставак, можемо проверити тестом на “четвртој” страни.

Усвајањем презента глагола помоћу ове књиге, поставићемо тачку ослонца за односе према себи и другима, бићима и предметима, и за даља путовања кроз време.